Правила за употреба

Съдържанието на сайта doktorohboli.com се предлага “такова, каквoто е”, без никакъв вид пряка или косвена гаранция, включително гаранция за медицинска или каквато и да било стойност, ненакърнимост на интелектуални права или приложимост за практическа употреба. Автора на сайта при никакъв случай не е отговорен пред никого за каквито и да било щети или вреди (включително, но не само от загуба на печалба, прекъсване на дейност, загуба на информация), предизвикани от употреба или невъзможност за употреба на съдържанието на doktorohboli.com или на трети страни, предлагащи съвети или медицински прегледи и диагнози.
Автора не гарантира точност и изчерпателност на информация, документи, текст, изображения, звук, видео, връзки или други части от съдържанието на сайта. Той променя и публикува материали или в продукти и услуги, по всяко време и без предупреждение. Авторите не поемат ангажимент за обновяване на сайта.